Friday, November 5, 2021

🔥 می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات

🔥 می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات: 0 0 رای ها امتیاز  می‌گویند: «وظیفه، وجدان» #کتاب جنایت و مکافات می‌گویند: «وظیفه، وجدان». نمی‌خواهم علیه وظیفه و وجدان حرفی بزنم، اما واقعاً چه درکی از این‌ها داریم؟ 📖 کتاب جنایت و مکافات ✍️ نویسنده فیودور داستایفسکی # بیو # جملات زیبا از کتاب‌ های مشهور 📚 پیشنهاد: # # نتیکا …

نتیکا # پیشنهاد و معرفی بهترین کتاب‌‌ها و رمان‌ها


No comments:

Post a Comment

معرفی‌کتاب